Co można zbudować bez pozwolenia na budowę?

ModernHouse 2023-12-20

To musisz to zgłosić!


Zgodnie z Art. 29.1 (Ustawy prawa budowlanego) nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia budowa:

 1. Wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.
 2. Sieci:
      a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
      b) wodociągowych,
      c) kanalizacyjnych,
      d) cieplnych,
      e) gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
 3. Wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m²;
 4. Obiektów budowlanych, niewymienionych w pkt 2, 3 i 5–30 oraz w ust. 2, usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej;
 5. Oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m³ na dobę;
 6. Zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m³;
 7. Tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce – w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
 8. Pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m;
 9. Instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m³, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
 10. Kanalizacji kablowej;
 11. Zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach;
 12. Obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów;
 13. Obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
 14. Wolno stojących:
      a) parterowych budynków gospodarczych,
      b) garaży,
      c) wiat – o powierzchni zabudowy do 35 m²,
      przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki;
 15. Przydomowych:
      a) ganków,
      b) oranżerii (ogrodów zimowych) – o powierzchni zabudowy do 35 m²,
      przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki;
 16. Wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m² powierzchni działki;
 17. Parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m², służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na obszarze Natura 2000;
 18. Gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m², przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 500 m² i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, usytuowanych na obszarze Natura 2000;
 19. Stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, sytuowanych na obszarze Natura 2000;
 20. Boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
 21. Ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m;
 22. Przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 m²;
 23. Przyłączy:
      a) elektroenergetycznych,
      b) wodociągowych,
      c) kanalizacyjnych,
      d) gazowych,
      e) cieplnych,
      f) telekomunikacyjnych
 24. Kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w pasie drogowym w ramach przebudowy drogi;
 25. Stacji ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego;
 26. Niecek dezynfekcyjnych, w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem;
 27. Podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych;
 28. Obiektów małej architektury w miejscach publicznych;
 29. Obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
      a) płyt do składowania obornika,
      b) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę,
      c) naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 30 m 3 i wysokości nie większej niż 7 m,
      d) silosów na kiszonkę;
 30. Stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m³.