Co można zbudować bez pozwolenia i bez zgłoszenia?

ModernHouse 2023-12-27

Zgodnie z Art. 29.2 (Ustawy prawa budowlanego) nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia budowa:

 1. Obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
      a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m², przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, b) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m²;
 2. Wiat o powierzchni zabudowy do 50 m², sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m² powierzchni działki;
 3. Wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki;
 4. Altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych;
 5. Wiat przystankowych i peronowych;
 6. Parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m², służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, z wyjątkiem budynków sytuowanych na obszarze Natura 2000;
 7. Stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, z wyjątkiem usytuowanych na obszarze Natura 2000;
 8. Gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m², przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 500 m² i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, z wyjątkiem usytuowanych na obszarze Natura 2000;
 9. Wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;
 10. Parkometrów z własnym zasilaniem;
 11. Zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;
 12. Przepustów o przekroju wewnętrznym do 0,85 m²;
 13. Przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m²;
 14. Obiektów budowlanych będących urządzeniami melioracji wodnych;
 15. Opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
 16. Pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
 17. Telekomunikacyjnych linii kablowych;
 18. Urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno- -meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:
      a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,
      b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,
      c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;
 19. Obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów małej architektury w miejscach publicznych;
 20. Ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m;
 21. Obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
 22. Tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;
 23. Znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;
 24. Poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności stanowisk obronnych, przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki;
 25. Obudowy ujęć wód podziemnych;
 26. Punktów ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego;
 27. Urządzeń usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia:
      a) służących do zarządzania drogami, w tym do wdrażania inteligentnych systemów transportowych,
      b) służących do zarządzania ruchem drogowym, w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
      c) o których mowa w art. 13o ust. 1 i art. 20g ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
 28. Bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3m włącznie;
 29. Obiektów kontenerowych wraz z instalacjami i przyłączami oraz związanych z nimi sieciami:
      a) elektroenergetycznymi,
      b) wodociągowymi,
      c) kanalizacji sanitarnej,
      d) cieplnymi – lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych decyzją Ministra Obrony Narodowej;
 30. Naziemnych zbiorników będących obiektami budowlanymi, służących do przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5 m³;
 31. Przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy do 35 m²;
 32. Stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m² i głębokości nieprzekraczającej 3 m, położonych w całości na gruntach rolnych.